← Wróć do strony głównej

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

zwany dalej „Regulaminem”

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail),

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Stronawww.solarenergysystems.pl,

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, następujące poprzez wysyłanie i odbieranie danych z użyciem Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez konieczności jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

Usługodawca – Solar Energy Systems sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. H. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, KRS: 0000677780,

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę za pomocą Strony przy wykorzystaniu Systemu teleinformatycznego polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z formularza kontaktowego oraz newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem,

Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę przy pomocy Strony oraz która wyraziła wolę korzystania z usługi poprzez wypełnienie jednego z odpowiednich formularzy znajdujących się na Stronie (formularz kontaktowy bądź formularz zapisu na newsletter).

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:

a) zasady funkcjonowania Strony oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych na Stronie, w tym w szczególności prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników,

b) zakres oraz rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie.

2. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usług oraz przestrzegać postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i Ustawą.

4. Usługodawca udostępnia nieodpłatne Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zapewnia każdemu Użytkownikowi pełną dostępność do treści Regulaminu w sposób zapewniający jego pobranie, odtwarzanie oraz utrwalanie za pomocą systemu informatycznego, którego używają Użytkownicy.

5. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób wskazany w ust. 4 powyżej nie wiążą Użytkowników.

6. Użytkownicy zobowiązani są wyrazić zgodę na świadczenie Usług na zasadach określonych w Regulaminie poprzez zaznaczenie odpowiednio widocznego elementu formularza znajdującego się na Stronie o treści „Oświadczam, iż akceptuję Regulamin”.

7. Brak zapoznania się z Regulaminem i brak jego akceptacji uniemożliwia korzystanie z Usług.

§ 3. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy następujące Usługi:

a) wysyłka newslettera, zwanego dalej „Newsletterem” ,

b) formularz kontaktowy, zwany dalej „Formularzem Kontaktowym”, która polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom narzędzia w celu kontaktu z Usługodawcą, celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie produktów oraz usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Treści udostępnione na Stronie stanowią wyłączną własność Usługodawcy.

3. Kopiowanie treści udostępnionych przez Usługodawcę na Stronie w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemne zgody Usługodawcy jest zabronione.

§ 4. Warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie z Usług dostępnych na Stronie na podstawie niniejszego Regulaminu wymaga:

a) dostępu do urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet,

b) posiadania adresu elektronicznego (e-mail),

c) skorzystania z przeglądarki internetowej dającej możliwość wyświetlania stron internetowych z włączoną obsługą plików „cookies”.

2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) odmowy świadczenia Usług w razie naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź podjęcia przez Użytkownika takich działań, które ingerują w niezakłócone korzystanie ze Strony lub Usług przez innych Użytkowników,

b) odmowy świadczenia Usług w przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, wymaganych dla udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Formularz Kontaktowy bądź dla skutecznego zapisu na Newslettter,

c) tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usług, z uwagi na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Strony.

3. Użytkownicy, którzy korzystają za pośrednictwem Strony z Usług, są zobowiązani do:

a) powstrzymania się od przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich,

b) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Usługodawcy (m.in. renomę, dobre imię),

c) powstrzymania się od wykorzystywania Usług do publikacji reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej, podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony.

§ 5. Usługa Newslettera

1. Świadczenie usługi Newslettera polega na bezpłatnym, cyklicznym przesyłaniu Użytkownikom, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody, na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej (e-mail) informacji handlowych i marketingowych o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę.

2. Usługa Newslettera jest świadczona nieodpłatne przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Umowa o świadczenie usługi Newsletter jest zawierana z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza subskrypcji znajdującego się na Stronie, poprzez:

a) podanie danych osobowych – adresu e-mail, na który wysyłany ma być Newsletter,

b) zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: „Oświadczam, iż akceptuję Regulamin.”,

c) zaznaczenie wszystkich wymaganych zgód (zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na otrzymywanie informacji handlowej, zgoda na wykorzystywanie urządzeń końcowych), a następnie przez aktywację przycisku „Zapisz się”.

4. Brak zaznaczenia zgód, o których mowa w ust. 3 lit. c) powyżej uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera.

5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Newslettera poprzez dokonanie jednej z poniżej wskazanych czynności:

a) kliknięcie w specjalnie oznaczony w tym celu link, stanowiący część każdej wiadomości elektronicznej przesyłanej w ramach Newslettera na adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika,

b) poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z Newslettera do Usługodawcy na adres elektroniczny (e-mail): biuro@solarenergysystems.pl z adresu elektronicznego (e-mail), który został zgłoszony do subskrypcji Newslettera.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym momencie.

7. W wypadku zaprzestania świadczenia usługi Newsletter, Usługodawca jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych w celu świadczenia powyższej usługi.

§ 6. Usługa Formularza Kontaktowego

1. Umowa o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało zadane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego znajdującego się na Stronie.

2. Usługa Formularz Kontaktowy jest świadczona nieodpłatne.

3. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij wiadomość”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól Formularza Kontaktowego, tj. poprzez:

a) podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres elektroniczny (e-mail).

b) podanie treści zapytania,

c) zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: „Oświadczam, iż akceptuję Regulamin”.

d) zaznaczenie wszystkich wymaganych zgód (zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na otrzymywanie informacji handlowej, zgoda na wykorzystywanie urządzeń końcowych).

4. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Formularz Kontaktowy przed uzyskaniem odpowiedzi na złożone zapytanie. W tym celu wystarczy wyjść ze Strony.

5. W przypadku wysłania zapytania za pośrednictwem Formularza Kontaktowego i zmiany decyzji o chęci otrzymania odpowiedzi na zapytanie, rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy można dokonać poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy do Usługodawcy na adres elektroniczny (email): biuro@solarenergysystems.pl z adresu elektronicznego (e-mail), który został zgłoszony w Formularzu Kontaktowym.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Formularz Kontaktowy w każdym momencie.

9. W wypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Usługodawca jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych w celu świadczenia powyższej usługi.

§ 7. Ostrzeżenie co do ryzyka korzystania z Usług

1. Usługodawca zastrzega i informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem wynikającym z wykorzystania Internetu i wskazuje, aby Użytkownicy przedsięwzięli odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka.

2. Usługodawca zapewnia i zobowiązuje się, że działanie Systemu teleinformatycznego i systemów towarzyszących, którymi się posługuje, daje możliwość korzystania z Usług w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści informacji składających się na Usługi.

§ 8. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) przerwy w dostępie do Usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych,

b) zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet oraz przerwy w dostępie do Usług w przypadkach wywołanych siłą wyższą,

c) zaprzestanie świadczenia Usług wobec Użytkowników, którzy dopuścili się naruszenia niniejszego Regulaminu,

d) szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego przepisami prawa.

2. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę powiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, które zostały dostarczone Usługodawcy przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych przez odpowiedni organ administracji publicznej lub organ ścigania, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę, jaka powstała w wyniku niemożności dostępu do tych danych.

3. Każda ze stron stosunku prawnego, nawiązanego na podstawie niniejszego Regulaminu, ma obowiązek naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu jest skutkiem okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

§10. Procedura reklamacyjna

1. W sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszym Regulaminem Użytkownicy mają prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko Użytkownika,

b) adres elektroniczny Użytkownika,

c) opis okoliczności związanych z przedmiotem reklamacji.

3. Reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 2 powyżej, nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.

4. Reklamacje Użytkowników powinny być kierowane do Usługodawcy, na adres jego siedziby, tj. Solar Eneergy Systems sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. H. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, lub na adres elektroniczny: biuro@solarenergysystems.pl

5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 30 dni od ich otrzymania od Użytkownika.

6. Usługodawca poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, na adres elektroniczny Użytkownika wskazany w treści reklamacji.

§11. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w tym w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie wpływającym na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Użytkownika publikując stosowną informację na Stronie oraz w drodze wiadomości przesłanej na adres elektroniczny Użytkownika.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy RODO, jak również pozostałe właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy.

4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie sąd powszechny ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.

5. Regulamin jest dostępny na Stronie w widocznym miejscu.

6. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.07.2019.